27.png 

烏鵲橋兄弟裡可愛Uee穿搭來嚕~

很明顯Uee演了烏鵲橋兄弟之後越來越漂亮阿~

圓圓的臉蛋 倫口又大大 真可愛

不過在劇裡真的很可憐阿~ 失去了家人這又不是她的錯還被別人嫌棄

uee爸爸不在甚麼事情都來了~ 農場的事情還可以接受

但但 後來 劇情掰的 "uee爸爸殺了生朱元的親父親" 還蠻扯的

不過誤以為死掉的爸爸回來uee不會再被欺負了~

還有還有 覺得 真真的 uee和朱元真的好配配阿 

28.png  26.png 14.png 7.png  

 

商品來源圖 : shinsegae

品牌 : MOGG

編號 : MOH01D063GE

價格 : 843,600 韓幣

 

22.png 25.png 24.png 5.png  

 

商品來源圖 : gsshop

品牌 : empolham

編號 : ER46033

價格 : 27,440 韓幣 


31.png 30.png 29.png 10.png  13.png 12.png 11.png  

商品來源圖 : cjmall

品牌 : TOUCH

編號 : T11W11129

價格 : 135,200 韓幣


23.png 32.png 9.png 8.png  

商品來源圖 : cjmall

品牌 : A+G

編號 : 16116131

價格 : 178,000 韓幣

 

21.png 20.png 19.png 18.png 20.png  

商品來源圖 : lgfashionshop

品牌 : itmichaa

編號 : ITBBHHC820

價格 : 359,000 韓幣

 

17.png 2.png  

商品來源圖 : accessorize

品牌 : accessorize

編號 : 992133

價格 : 16,000 韓幣

 

16.png 15.png 21.png  

商品來源圖 : system

品牌 : system

編號 : SLA-KD188(BK)

價格 : 398,000 韓幣

 

14.png 13.png 12.png 11.png 6.png  

商品來源圖 : akmall

品牌 : JUICY COUTURE

編號 : JCB1309015/20 

價格 : 168,840 韓幣

 

10.png 9.png 5.png  

商品來源圖 : gsshop

品牌 : empolham

編號 : ER46033

價格 : 27,440 韓幣

 

8.png 7.png 6.png 3.png  

商品來源圖 : cjmall

品牌 : enc

編號 : ENKL21C12W 

價格 : 157,440 韓幣

 

5.png 4.png 3.png 2.png 1.png 1.png  

商品來源圖 : zadig-et-voltaire

品牌 : zadig-et-voltaire

編號 : LILY DELUXE

價格 : 3,190,000 韓幣

 

36.png16.png     18.png 15.png  

- T-shirt -

商品來源圖 : hyundaihmall

品牌 : JUICY COUTURE 

編號 : JCB1402025

價格 : 134,290 韓幣

 

17.png

- Pants - 

商品來源圖 : lotteimall

品牌 : JUICY COUTURE

編號 : JCB1403025

價格 : 96,840 韓幣


35.png 34.png 33.png 19.png  

商品來源圖 : lotteimall

品牌 : JUICY COUTURE

編號 : 7940540

價格 : 599,390 韓幣

 

- 謝謝觀賞- 

arrow
arrow

    金老佛爺 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()